Announcement

በዲላ ዩኒቨርሲቲ በወጣው የምክትል ፕሬዚዳንት ከፍት የሥራ ቦታዎች ለመወዳደር ላመለከታችሁ ተወዳዳሪዎች ጳጉሜ 1/2011 ዓ.ም ከጠዋቱ 2:30 በዋናው ግቢ ሁለገብ አዳራሽ በመገኘት የተቋሙን አንኳር ተግባራትን ለማሳካት ያዘጋጃችሁትን ዕቅድ ስለምታቀርቡ ከወዲሁ አስፈላጊውን ዝግጅት እንድታደርጉ እናሳስባለን።